Νεα Περιφερειακή Οδός, Όπισθεν Λαχαναγοράς

Πιστοποιητικά

H εταιρία Thessaloniki Express δραστηριοποιείται στις γενικές μεταφορές και στην προσωρινή εναπόθεση εμπορευματοκιβωτίων (Container). Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρίας αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

H εταιρία Thessaloniki Express από την 1/11/2017 έχει υιοθετήσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση τω πελατών της.

Η Διοίκηση της εταιρίας για να πετύχει τα ανωτέρω:

  1. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και ολόκληρου του ΣΔΠ.
  2. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας.
  3. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Υλοποίησης Υπηρεσιών.
  4. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  5. Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία Thessaloniki Express αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν επιβαρύνουν την ηθική και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας Ισχύει και Εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της εταιρίας, και ανασκοπείται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ισχύς της.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO